Litania

SPUTNIK


1. Versio Latina
2. Wersja polska


Latine


Litania sanctorum Testamenti Veteris




Sancte Adam
Exemplum viri et partris
ora pro nobis


Sancta Eva
Exemplum uxoris et matris
ora pro nobis


Sancte Abel
Exemplum pietatatis
ora pro nobis


Sancte Henoch
Qui cum Deo ivisti
ora pro nobis


Sancte Noe
Juste inter iniquitates
ora pro nobis


Sancte Abraham
Initium actus salutis
ora pro nobis


Sancte Isaac
Victima insanguinalis
ora pro nobis


Sancte Jacob
Protoplasta Ecclesiæ
ora pro nobis


Sancte Joseph
Exemplum misericordiæ
ora pro nobis


Sancte Moyses
Nomen Domini indicans
ora pro nobis


Sancte Aaron
Orator Domini
ora pro nobis


Sancta Judith
Exemplum virtutis
ora pro nobis


Sancte Samuel
Oleo sancto ungens
ora pro nobis


Sancte David
Exemplum regis boni
ora pro nobis


Sancte Elias
Quod bonum docens
ora pro nobis


Sancte Isajas
Christum prænuntians
ora pro nobis


Sancti Ezechias et Josias
Mandata Domini Dei diligentes
orate pro nobis


Sancta Estera
Populum Dei amans
ora pro nobis


Sancti Esdras et Nehemias
Populi adiutores
orate pro nobis


Sancte Juda Maccabæe
Inter iniquitates populum ducens
ora pro nobis


Sancte Joseph
Dei Genetricis sponse
ora pro nobis


Sancte Joannes Baptista
Præcursor Domini
ora pro nobis


Po polsku


Litania do świętych Starego Przymierza




Święty Adamie
Przykładzie męża i ojca
módl się za nami


Święta Ewo
Przykładzie żony i matki
módl się za nami


Święty Ablu
Przykładzie pobożności
módl się za nami


Święty Henochu
Który chodziłeś z Bogiem
módl się za nami


Święty Noe
Sprawiedliwy pośród nieprawości
módl się za nami


Święty Abrahamie
Początku dzieła zbawienia
módl się za nami


Święty Izaaku
Ofiaro bezkrwawa
módl się za nami


Święty Jakubie
Protoplasto Kościoła
módl się za nami


Święty Józefie
Przykładzie miłosierdzia
módl się za nami


Święty Mojżeszu
Imię Pańskie oznajmiający
módl się za nami


Święty Aaronie
Mówco Pański
módl się za nami


Święta Judyto
Przykładzie męstwa
módl się za nami


Święty Samuelu
Świętym Olejem namaszczający
módl się za nami


Święty Dawidzie
Przykładzie dobrego władcy
módl się za nami


Święty Eliaszu
Uczący co dobre
módl się za nami


Święty Izajaszu
Zapowiadający Chrystusa
módl się za nami


Święci Ezechiaszu i Jozjaszu
Przykazania Pana Boga kochający
módlcie się za nami


Święta Estero
Lud Boży miłująca
módl się za nami


Święci Ezdraszu i Nehemiaszu
Wspomożyciele ludu
módlcie się za nami


Święty Judo Machabeuszu
Prowadzący lud między nieprawościami
módl się za nami


Święty Józefie
Oblubieńcze Bogarodzicy
módl się za nami


Święty Janie Chrzcicielu
Poprzedniku Pański
módl się za nami


Powrót do strony głównej